Sökning: "Beatrice Fenelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Beatrice Fenelius.

 1. 1. Undervisning om tals del-helhetsrelationer : En variationsteoretisk studie i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Beatrice Fenelius; [2016]
  Nyckelord :variation theory; learning study; action research; part-whole relationships; preschool class; variationsteori; learning study; interventionsstudie; del-helhetsrelationer; förskoleklass;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är en interventions-studie med utgångspunkt i aritmetik-undervis-ning och tals del-helhetsrelationer. Vissa fors-kare menar att del-helhetsrelationer är en grund för vidare aritmetikkunskaper, medan andra forskare menar att det är viktigare att elever utvecklar räkneförmågor. LÄS MER

 2. 2. Delar och helheter : Del-helhetsrelationers inverkan på yngre elevers matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Beatrice Fenelius; Cecilia Rydberg; [2015]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; talkamrater; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Ämnesområdet som detta examensarbete utgår ifrån är aritmetikundervisning. Syftet är att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer inverkar på elevers lärande av sambandet mellan addition och subtraktion. Syftet är även att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer påverkar lärandet av talkamrater. LÄS MER