Sökning: "Beatrice Hedlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Beatrice Hedlund.

 1. 1. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER

 2. 2. The right to life, A case research on how article 4 of the American Convention on Human Rights is connected to the act on forced disappearance, according to the Inter-American Court on Human Rights

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Beatrice Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Inter-American Court on Human Rights; Forced Disappearance; The Right to Life; Standard of Proof; State Responsibility; Legal Uncertainty;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur rätten till liv har ett samband med tvångsförsvinnande enligt den Inter-Amerikanska Domstolen om Mänskliga Rättigheter. För att uppnå uppsatsens syfte genomförs en rättsutredning kring gällande rätt, där en rättsdogmatisk metod och fallstudie applicerats. LÄS MER