Sökning: "Beatrice Hofflander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Beatrice Hofflander.

 1. 1. Ibland når vi inte ända fram : Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Hofflander; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; oro; palliativ vård; sjuksköterskor; symptomlindring; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande symtom bland patienter inom den palliativa vården. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede och kan därför skapa stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om hur kvinnor med diabetes typ 1 upplevde sin sjukdom under graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Beatrice Hofflander; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Graviditet; Kvinnor; Litteraturstudie; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens eget immunförsvar förstör insulinproduktionen. Graviditet är en stressituation för kroppen, vilket leder till ökad förbränning och därmed ökat energibehov. LÄS MER