Sökning: "Beatrice Malmborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Malmborg.

  1. 1. Visuellt narrativ i spelmiljö

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Beatrice Malmborg; Sebastian Ruther; [2018]
    Nyckelord :Narrative; Visual Storytelling; Visual styles; Games; Narrativ; Visuellt berättande; Visuella stilar; Spel;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbetet handlar om visuella stilar och utseende i spelmiljö och hur detta kan påverka narrativet i ett spel. För att undersöka vår frågeställning har vi tittat på hur narrativ förmedlas i text, film och reklam, och hur samma metoder kan tillämpas i för att berätta med hjälp av spelmiljö. LÄS MER