Sökning: "Beatrice Nyqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Nyqvist.

  1. 1. Koncernstyrning - Rättsliga möjligheter till ansvarsutkrävande för skador utan givet ansvarssubjekt

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Beatrice Nyqvist; [2019-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Inom svensk rätt behandlas moderbolag och dotterbolag som separata juridiska objekt, det saknas således reglering avseende koncerners styrning och ledning för bolag inom koncernen. Trots att moder- och dotterbolag rättsligt behandlas som separata juridiska objekt är den faktiska styrningen av bolagen vanligtvis inte uppdelad på detta vis. LÄS MER