Sökning: "Beatrice Plathner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Plathner.

  1. 1. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Beatrice Plathner; [2019]
    Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER