Sökning: "Beatrice Severin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Severin.

  1. 1. Den årliga julfesten : en kvalitativ studie om socialiseringsprocessen in i organisationskulturer med hjälp av riter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Beatrice Severin; Emmy Angeklint; [2015]
    Nyckelord :riter; ritualer; organisationskultur; socialisering; julfest.;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en förståelse hur julfester fungerar som en rit för socialisering in i organisationskulturer och hur de kan upplevas ur medarbetares perspektiv. För att göra det möjligt att undersöka detta syfte definierades tre frågeställningar: ”Hur upplever medarbetare att organisationens medlemmar kommunicerar angående julfesten?”, ”Vilken mening tillskriver medarbetare inom organisationer julfester?” samt ”Vilken betydelse anser medarbetare inom organisationer att julfester har?”. LÄS MER