Sökning: "Beatrice Skoogh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Skoogh.

  1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
    Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER