Sökning: "Beatrice Strid"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Beatrice Strid.

 1. 1. Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emmili Ali Yoshiguchi; Beatrice Strid; [2021-08-30]
  Nyckelord :Fenomenografi; Hållbarhetsperspektiv; Matvana; Socioekonomisk bakgrund; Årskurs 1;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. LÄS MER

 2. 2. Bodelningsavtal och felaktiga antaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Nordquist; [2017]
  Nyckelord :prrivate law; civilrätt; Avtalsrätt; familjerätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the essay is to structure and systematise how Swedish law manages property division agreements that have been concluded on incorrect assumptions. A property division agreement is a product of two legal areas: family law and property law. Family law belongs to private law and contains rules that govern individuals' privacy. LÄS MER

 3. 3. Att hindra skatteflykt - en analys av en rättfärdigandegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Corchis; [2011]
  Nyckelord :tax; skatt; rättfärdigandegrund; justification ground; tax law; skatterätt; tax avoidance; skatteflykt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If a Member State in the European Union design an income tax law rule in such a way so that the current income tax law rule leads to a negative difference of treatment in cross-border fiscal situations compared with corresponding purely domestic situations, there is a tax obstacle that hinders the free movement established in the TFEU. Income tax avoidance rules that specifically target cross-border situations or transactions could therefore be in conflict with the TFEU and are found to be in breach with Community law. LÄS MER

 4. 4. Allt är inte guld som glimmar - en studie i lyxprofilering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Behrens; Beatrice Udd; Tina Strid; [2010]
  Nyckelord :Lyx; lyxprodukt; lyxföretag; lyxbransch; lyxens karaktärsdrag; identitet; profil; lågpriskedjor; tillgänglighet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att, utifrån ett historiskt perspektiv, skapa en förståelse för om, och i så fall hur, förhållandet mellan lyxmodeföretagens identitet och profil har förändrats och reflektera över vilka konsekvenser denna utveckling skulle kunna få för lyxmodeföretagen i framtiden. Metod: Vår undersökningsdesign består av jämförande design och surveydesign. LÄS MER