Sökning: "Beatrice Wickman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Wickman.

  1. 1. Konsumenters åsikter om livsmedelsmärkning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Sofus Stille; Beatrice Wickman; [2012-10-16]
    Nyckelord :konsumentbeteende; hälsa; miljö;

    Sammanfattning : Det finns en rad olika faktorer som påverkar när en konsument väljer livsmedel. Det har framkommit i flera studier att konsumenter är dynamiska och att det inte är helt utrett hur de resonerar. Denna studie har valt att fokusera på livsmedelsmärkning men behandlar även fler faktorer. LÄS MER