Sökning: "Becky Lidgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Becky Lidgren.

  1. 1. Artificiell Intelligens - realitet, ambition eller endast PR. En kvalitativ studie om Artificiell Intelligens och hur styrelsemedlemmar upplever att AI kan användas i styrelser och ledningsgrupper

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Källström; Becky Lidgren; [2020-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idag sker den digitala utvecklingen snabbare än vad den någonsin tidigare gjort (Schwab, 2016).Vi har redan kommit långt, men mycket mer kommer att hända och det på relativt kort sikt. LÄS MER