Sökning: "Bedömningsmetoder betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Bedömningsmetoder betyg.

 1. 1. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Johansson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Bedömning; musikundervisning; konstnärligt uttryck; verktyg; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik i årskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik och vad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck. I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarna har att förhålla sig till i sin bedömning. LÄS MER

 3. 3. "Hur jag än försöker trolla så får jag inte riktigt till det."En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar gällande formativ bedömning i skolämnet hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ulvenstål; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att lärare sätter betyg är ett myndighetsutövande och en viktig del av lärares uppdrag. Det är alltså både nödvändigt och ofrånkomligt att lärare bedriver bedömning i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Bjarnestam; [2018]
  Nyckelord :engelska; textbedömning; bedömningsmetod; bedömning; skrift; betyg; utvärdering text; textproduktion; plagiat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur man gör praktiska övningar till en integrerad del av historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magnus Lundstedt; [2016]
  Nyckelord :Historia; historiemedvetenhet; rollspel; historiska begrepp; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt arbete i skolan i ämnet historia har ofta utgått från textbehandling som arbetsmetod. Detta kan jag som lärare uppleva som oinspirerande och enformigt, och liknande respons har jag fått från elever. LÄS MER