Sökning: "Bedömningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Bedömningsverktyg.

 1. 1. Sjuksköterskans insatser och bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Anwari; Eliyana Asadullah; [2022-01-18]
  Nyckelord :Identifiering; Sepsis; Sjuksköterska; Patient; Bedömningsverktyg; Insatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba alla individer i olika åldrar och förekommer världen över. Tidig identifiering och snabb hantering kan leda till minskade komplikationer, minskat sjukdomslidande för patienten samt minskad risk för livshotande situationer vilket i sin tur leder till mindre belastning och lägre kostnader för vården. LÄS MER

 2. 2. Bör Skolverket standardisera urvalsprocessen av SVA-elever? : En kvantitativ och kvalitativ studie om lärares åsikter kring urvalsprocessen av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ana Huaytia Fernandez; Christina Edlinger; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; urvalsprocessen av svenska som andraspråkselever; standardisering av urvalsprocess; lärarperspektiv; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Att undersöka om en standardisering av urvalsprocessen för elever i behov av svenska som andraspråksundervisning (SVA-undervisning) är önskvärd hos SVA-lärare i förskoleklass till årskurs tre och dess fördelar och nackdelar. Metoden som har använts är en kvantitativ och kvalitativ webbenkätundersökning med sammanlagt 32 deltagande SVA-lärare. LÄS MER

 3. 3. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma suicidrisk via telefon i den psykiatriska öppenvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Ersson; Sandra Viksell; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Suicidriskbedömningar; Telefon; Psykiatrisk öppenvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Relation; Utbildning; Reflektion; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som är utbrett över hela världen som skulle kunna förebyggas. Trots en pågående vård förhindrar inte det personen från att begå suicid. För att skapa en återhämtningsinriktad riskbedömning behöver vårdaren se patientens individuella möjligheter samt främja engagemang och meningsfullhet. LÄS MER

 5. 5. Ergonomiskt utvärderingsverktyg för arbetskraft över 55 år

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Samuel Nilsson Hagland; Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomics; older workforce; social sustainability; Ergonomi; äldre arbetskraft; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs hur verktyget PAFS (Priority Assessment For Seniors) utvecklats. PAFS är ett verktyg som har sin grund i lastbilstillverkaren Scanias befintliga standarder för bedömning av ergonomisk belastning. LÄS MER