Sökning: "Befruktning utanför kroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Befruktning utanför kroppen.

 1. 1. Surrogatmoderskap - varför vill den svenska lagstiftaren inte lagstifta?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Larsson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; föräldraskap; moderskapspresumtionen; barnets bästa;

  Sammanfattning : Enligt svensk lag är inte surrogatmoderskap tillåtet, trots detta så kommer ca 50 barn till Sverige varje år som har fötts genom surrogatarrangemang utomlands. Ett stort hinder för möjligheten att genomföra surrogatarrangemang i Sverige, men också för de arrangemang som sker utomlands med svenska föräldrar, är moderskapspresumtionen. LÄS MER

 2. 2. Moderskap vid äggdonation En mänsklig rättighet för vissa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Moder; Moderskap; Moderskapspresumtionen; Mamma; Fader; Faderskap; Faderskapspresumtionen; Pappa; Mater est; Pater est; Äggdonation; Äggdonator; Ägg; Spermiedonation; Spermiedonator; Spermie; Befruktning utanför kroppen; Insemination; Surrogatmoderskap; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Rätt till privat- och familjeliv; Privatliv; Familjeliv; Mänsklig rättighet; Familj; Mennesson; Adoption;

  Sammanfattning : Moderskapspresumtionen innebär att kvinnan som föder ett barn alltid betraktas som barnets moder vid barnets födsel, även om barnet tillkommit genom en äggdonation. Kvinnan som donerar ägg har i princip inga möjligheter att bli barnets rättsliga moder vid födseln, samtidigt som det finns diverse möjligheter och val för faderskapet vid en spermiedonation. LÄS MER

 3. 3. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 4. 4. Assisterad befruktning : Är det en ovillkorlig rätt att få barn eller måste naturens ofullkomlighet accepteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Byström; [2015]
  Nyckelord :assisterad befruktning; föräldraskap; surrogatmoderskap; insemination; befruktning; befruktning utanför kroppen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Surrogatmoderskap -särskilt om de rättsliga komplikationer som kan uppstå i samband med förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Brandin; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The woman who gives birth to a child is considered to be the legal mother. According to the statutory presumption of maternity in Föräldrabalken (1949: 381) (Children and Parents’ Code) Chapter 1 § 7, the woman who gives birth to a child is considered to bo the childs mother if, the child is conceived through a in vitro fertilization with donor eggs. LÄS MER