Sökning: "Begriplighet på webben"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Begriplighet på webben.

 1. 1. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
  Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER

 2. 2. Enkelt och tydligt eller svårt och ologiskt på trafikbolags webbplatser? : En språkvetenskaplig studie om användarvänlighet och begriplighet utifrån mottagares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Dalsman; [2018]
  Nyckelord :användarvänlighet; begriplighet; mottagaranpassning; myndigheters kommunikation; myndighetstext; digital kommunikation; kommunikation på webben; multimodalitet; vidgade texter; klarspråk; läsbarhet; multisekventiell struktur; attityd; mottagares upplevelser; kommunikationssituation; kollektivtrafik; trafikbolag; mottagargrupp;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks tre trafikbolags webbplatser utifrån en utvald mottagargrupps upplevelser. Mottagargruppen utgörs av studerande på universitet eller högskola och undersökningarna genomfördes med hjälp av att personer ur denna mottagargrupp agerade informanter. LÄS MER