Sökning: "Begriplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet Begriplighet.

 1. 1. Begripligt för alla, eller? : Textanalys av beslutsmallar från Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Daniel Berglund; [2024]
  Nyckelord :klarspråk; språklagen; myndighetsspråk; beslutsmall; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : I denna undersökning granskas tre beslutsmallar från Uppsala kommun för att bedöma i vilken grad de efterföljer språklagens direktiv om att språket i myndighetstexter ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Genom att kombinera läsbarhetsanalys med komparativ analys utvärderas besluten i relation till klarspråksprinciper. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 3. 3. Varför fortsätter jag? : En kvalitativ studie med salutogen ansats om varför lärare stannar i professionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustav Svensson; Edvin Ramos Lundin; [2024]
  Nyckelord :Salutogenic theory; Sense of Coherence; teachers; teacher attrition; teacher retention.; Salutogen teori; Känsla av Sammanhang; lärare; läraravgångar; behålla lärare.;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur lärare beskriver sin arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna i professionen. Studien syftar också till att undersöka hur lärarna själva beskriver eventuella problem i sitt arbete och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 4. 4. Stress och Känsla av Sammanhang : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fannie Smith; Senait Sewit; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Undersöka hur stress, kön och ålder påverkar studenters känsla av sammanhang vid åtta svenska högskolor/universitet. Målet är att fördjupa förståelsen kring interaktionen mellan dessa variabler samt få en tydligare uppfattning om hur stress påverkar studenters känsla av sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Arbetet bakom meningsfulls idrott och hälsa lektioner : En kvalitativ studie om lärares arbete för att skapa en känsla av sammanhang hos elver i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Stella Diaz Stenlund; Elin Nilsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim and research questions The purpose of the study is to investigate how teachers in the subject of physical education and health work to create a learning environment where students feel well and have a sense of coherence. -       How do teachers in physical education and health promote a sense of coherence among students? -       How do teachers incorporate the concepts of manageability, meaningfulness, and comprehensibility in their teaching?   Method The analysis is based on five semi-structured interviews, employed thematic analysis to identify patterns and relationships related to the purpose and research questions. LÄS MER