Sökning: "Behörig till gymnasieskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Behörig till gymnasieskolan.

 1. 1. ”Det löser sig” En studie om introduktionselevers tankar om sitt gymnasieval, framtida karriär samt syn på studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Thien-Thanh Cao; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Introduktionsprogram; Karriärval; Gymnasieutbildning; Handlingshorisont; Kompromiss;

  Sammanfattning : Det är ett växande problem med att alltfler elever som lämnar grundskolan utan behörig till gymnasieskolan. Obehörigheten innebär att elevernas önskade val till ett nationellt program begränsas, men en möjlighet är att komplettera sin behörighet via introduktionsprogrammen [IM]. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things på Teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tatjana Hrnjez; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; teknik; teknikämne; Lgr11; Internet of Things; Teknikpro-gram;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är det senaste högaktuella som händer inom den digitala teknik-utvecklingen. Det är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att allt från in-frastruktur, fordon och hushållsmaskiner till bohag samt levande varelser (inklusive män-niskor), utrustas med små inbyggda sensorer och datorer och på så sätt kopplas upp i ett virtuellt kommunicerande nätverk. LÄS MER

 3. 3. Icke tillträde. En gymnasieskola för alla?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Barbro Nicander; [2011-04-08]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; betyg; behörig; ungdom; grundskolan; gymnasieskolan; lärarrelationer; lärarbyten; trygghet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna undersökning är att beskriva gruppen elever som inte är godkända i de behörighetsgivande ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik och som därmed inte är behöriga till gymnasieskolans nationella- eller specialutformade program. Beskrivningen görs utifrån betyg, läsning samt ungdomars egna berättelser. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledare – en diffus, men viktig yrkesroll? : En studie på lärares syn gällande studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Erika Wretman; Kristina Grimestad-Sundmark; [2011]
  Nyckelord :High School. Teachers. Cooperation. Guidance counseling. Education.; Gymnasiet. Lärare. Samarbete. Studie- och yrkesvägledning. Utbildning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete vill författarna undersöka vad lärare på kommunala gymnasieskolor i två städer anser om studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll. Författarna vill ta reda på vad lärarna anser i frågor om samarbetet och om de anser att det är en nödvändighet att gymnasieskolor har studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 5. 5. Varför bli yrkeslärare? : Vilka uppfattningar har yrkeslärare om den motivation, som behövs för att studera till yrkeslärare?

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Magnus Ackerot; Joakim Rask; [2009]
  Nyckelord :Drivkraft; motivation; yrkeslärare; yrkeslärarutbildning;

  Sammanfattning : Denna undersökning är att med bakgrund av att yrkeslärare inom gymnasieskolan beskrivs som en bristvara, och med tanke på det framtida behovet då bristen på yrkeslärare kommer att öka. Det vi vill belysa är vad som är motivationen och drivkraften för den enskilde individen i att bli yrkeslärare och även vilka drivkrafter som kan få obehöriga lärare att vilja bli behörig. LÄS MER