Sökning: "Behörighetskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Behörighetskrav.

 1. 1. Spelar behörighetskrav någon roll? : En kvantitativ studie av Android användares beteende och förståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva Jamil; Mazdak Shirazi; [2017]
  Nyckelord :App permissions; Android; risks; awareness; downloading behavior; malware; Applikationsbehörigheter; Android; risker; medvetenhet; nedladdningsbeteende; skadlig kod;

  Sammanfattning : Problem - Android är det ledande operativsystemet på marknaden, samtidigt har tidigare forskning påvisat att skadlig kod och mobila attacker främst har riktats mot Androidenheter. Attacker utförs genom att applikationer som innehar skadlig kod, får den åtkomst på enheten som de begär genom att applikationsbehörigheter godkänns av användaren före installation av en applikation. LÄS MER

 2. 2. "Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Christiansson; Maria Stenholm; [2016]
  Nyckelord :Förutsättningar; Implementering; Mellanstadielärare; Närbyråkrater; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Ökat valutbud och komplexa valsituationer gör att ungdomar behöver utveckla valkompetens för att ha beredskap att möta ett framtida yrkesliv och en arbetsmarknad i ständig förändring. En kompetens vilken kräver färdigheter som skapas genom process över tid och innefattar förmågan att utifrån självkännedom samt vetskap om utbud kunna fatta och genomföra beslut och som är ett studie- och yrkesvägledande uppdrag som vilar på hela skolans ansvar, men där flertalet granskningar visat på brister i kontinuitet och kvalité. LÄS MER

 3. 3. Jag presenterar mig inte som coach

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Iván; Elin Lundkvist; [2016]
  Nyckelord :Coaching; Exekutiv coaching; Karriärcoach; Yrke;

  Sammanfattning : På arbetsmarknaden dyker ständigt nya coachingföretag upp och på nätet finns mängder av företag och utbildningar för att bli certifierad coach. Detta samtidigt som det finns spridda meningar om coaching verkligen är en seriös bransch. International coach federation (ICF) utvecklades för att ge coachen en tydlig definition. LÄS MER

 4. 4. Byggingenjörer i anläggningssektorn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carlos Jansson; Martin Johansson; [2015]
  Nyckelord :Construction sector; building sector; education; civil engineer; Peab Construction; Anläggning; anläggningssektorn; byggingenjör; utbildning; Peab Anläggning;

  Sammanfattning : Anläggningssektorn är en växande bransch. En väl fungerande infrastruktur är en viktig faktor för ett fungerande och utvecklande samhälle. Anläggningssektorn avser inte bara infrastruktur utan är ett väldigt brett område där några ytterligare delområden är energianläggningar, industribyggnation och grundläggning. LÄS MER

 5. 5. Skolans styrning med fokus på behörighetskrav i teknik - en intervjustudie om skolan styrning utifrån grundskolans teknikämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :Teknikämne; behörighetskrav; fortbildning; skolenh;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Undersökningens syfte är att undersöka skolenheternas (Utbildningsdepartementet, Skolverket, kommun ochrektorers) förhållande till dagens teknikämne samt deras syn på behörighetskravet inom teknikämnet igrundskolan. Våra frågeställningar under examensarbete har varit:-Hur beskrivs teknikämnet i grundskolan av skolväsendets enheter? Såsom Utbildningsdepartementet, Skolverket, kommunerna och rektorerna-Hur ser dessa enheter på behörighetskraven i teknikämnet?Vår undersökning utgår ifrån telefonintervjuer med enheter inom skolväsendet som hanterar grundskolefrågor, såsom Utbildningsdepartementet, Skolverket, kommun (Skolhuvudman) och rektorer tillhörandeskolhuvudmannens kommun. LÄS MER