Sökning: "Behandlande åtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Behandlande åtgärder.

 1. 1. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens arbete med våldsutövande pappor utifrån barnens bästa -En kvalitativ intervjustudie från ett behandlarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petronella Bergkvist; [2018-07-16]
  Nyckelord :IPV; våld; pappor; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka vad behandlare inom socialtjänst anser att barn, som bevittnat sin pappas våld mot hans partner, är förtjänta av att socialtjänst gör för/med pappan. Uppsatsen syftade vidare till att skapa förståelse för eventuella hinder behandlare menar står i vägen för att papporna ska få till sig föreslagna insatser. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av förebyggandeomvårdnadsåtgärder mot trycksår och undernäring : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Cristin Cato; Stefan Ödman; [2018]
  Nyckelord :Experience; malnutrition; patient-safety; pressure ulcer; risk assessment; Erfarenhet; patientsäkerhet; riskbedömning; trycksår; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund : Det finns ett fastställt samband mellan undernäring och trycksårsutveckling. Förekomsten av undernäring bland patienter inom slutenvården har ökat de senaste åren trots att riskbedömningsinstrument finns i organisationerna. LÄS MER

 4. 4. Ett Drogfritt Samhälle : En filosofisk förfrågan om Sveriges narkotikapolitik

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Kristoffer Gutebrand; [2017]
  Nyckelord :Drug; drugs; narcotics; drug policy; Sweden; applied ethics; ethics; zero-tolerance; harm-reduction;

  Sammanfattning : Sveriges narkotikapolitik har en tydlig noll vision; Sverige skall bli ett drogfritt samhälle. För att uppnå det målet följer Sverige en så kallad nolltoleransmodell, vilket innebär en strikt policy som säger att all hantering och bruk oavsett volym och syfte är olagligt. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans åtgärder inför den postoperativa vården : En journalgranskningsstudie med fokus på smärta, illamående och vårdtid hos patienter som genomgått Gastric Bypass-operationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils Pettersson; Matilda Häggström; [2017]
  Nyckelord :Gastric Bypass; Pain Management; Postoperative Suffering; Obesity; Gastrisk Bypass; Smärtlindring; Postoperativt Lidande; Fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla vuxna svenskar är överviktiga eller lider av fetma vilket tillsammans med dess följdsjukdomar kostar samhället flera miljarder kronor per år. Trots att behandlande överviktsoperationer (främst gastric bypass [GBP]) blir allt vanligare i Sverige, är patientens hälsotillstånd intra-, och postoperativt relativt outforskat vad gäller smärta, postoperativt illamående och kräkning [PONV], vårdtid samt det ökande lidandet detta medför. LÄS MER