Sökning: "Behandlingsideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Behandlingsideologi.

 1. 1. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 2. 2. "Alla människor är huvudperson i sitt eget liv" : - en kvalitativ studie om behandlande personals uppfattningar om och förväntingar på klienter med ett substansmissbruk/beroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Emil Grabow; Gustaf Thorebring; [2017]
  Nyckelord :humanism; content analysis; locus of control; attribution; addiction care; treatment home; therapist; prerequisites; responsibility; treatment.; humanism; innehållsanalys; kontrollfokus; attribution; missbruksvård; behandlingshem; behandlare; förutsättningar; ansvar; behandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är beskriva och analysera behandlande personals uppfattningar om och förväntningar på klienter med ett substansmissbruk/beroende och klienternas möjligheter att tillfriskna och leva ett nyktert liv. Mer specifikt fokuseras på de förväntningar som behandlarna uttrycker vad gäller klienternas ansvar under behandlingen och för sitt tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Brottsregistreringens rättsliga utveckling – från rehabilitering till kontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aida Samani; [2014]
  Nyckelord :Criminal offence registration; Criminal Records; Criminal law; Straffvärdesreform; Situationsprevention; Rutinaktivitetsteori; Nyklassicism; Belastningsregister; Allmänt kriminalregister; Straffregister; Brottsregister; Obligatorisk registerkontroll; Behandlingsideologi; Brottsregistrering; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottsregisterregleringens negativa effekter för den registrerade har på senare tid varit föremål för diskussion. I debatten har emellertid brottsregistreringens faktiska funktion eller brottsregistreringens återspegling av samhällets syn på lagöverträdaren inte behandlats. LÄS MER

 4. 4. Kolliderande syften. Om hanteringen av unga lagöverträdare i straffrätt och socialrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Wennerholm; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; unga lagöverträdare; individualprevention; allmänprevention; sluten ungdomsvård; ungdomsvård; åtalsunderlåtelse; proportionalitet; vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas idag straffrättsligt. De ska hållas utanför kriminalvården och istället företrädelsevis bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Syftet bakom samarbetet mellan straffrätt och socialrätt är att unga individer är sårbara, påverkbara och med en bristande ansvarsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Bor du i rätt stadsdel?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jennie Calminder; Ann-Sophie Niemand; [2010]
  Nyckelord :Behandlingsideologi; Helhetssyn; Institutionsbehandling; Missbruk; Uppbrottsprocess;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi utgått från bakgrundsmaterial som visar på att Malmö stads stadsdelar gör vitt skilda bedömningar om vilka insatser personer med missbruk bör få och hur insatserna ska vara utformande. Med detta som utgångspunkt har syftet varit att ta reda på vilka följderna blir för personer med missbruksproblem under institutionsbehandling. LÄS MER