Sökning: "Behaviorism"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Behaviorism.

 1. 1. Vikten av motivation i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safia Abuadas; [2020]
  Nyckelord :Lärarentusiasm; matematikundervisning; motivation; primary school; stöd.;

  Sammanfattning : Enligt mina erfarenheter är problemet att eleverna tycker att matematiklektioner är tråkiga, och på grund av detta kan de inte koncentrera sig under genomgången eller instruktioner för olika uppgifter. Syftet med detta arbete är att undersöka påverkan av motivation över elevernas mottagande av matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. Styrkor och svagheter med formell och informell samhällsundervisning - Kunskapsutveckling i relation till undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Edvina Andersson; Elsie Alver; [2019]
  Nyckelord :Formell undervisning; informell undervisning; kunskapsutveckling; meningsfullhet; motivation; multimodal;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i frågeställningen om vad forskning säger hur samhällsundervisning bör utformas i årskurs 4-6, för att säkerställa kunskapsutveckling hos alla elever. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka risker och fördelar med olika undervisningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. En enkät- och intervjuundersökning om lärares tankar och arbetssätt kring svenskläxor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cathrine Lovén; Nicole Muñoz; [2019]
  Nyckelord :homework; Behaviorism; konstruktivism; läxor i svenskundervisningen; läxor i styrdokumenten; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Läxor är något som är omdiskuteratinom skolvärlden, det både finns de som är för och de som är emot användandet av läxor. Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjuer vars syfte var att studera och jämföra hur lärarnas syn på läxor såg ut inom svenskämnet i årskurs 4–6 och hur de använde sig av detta i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Ett religiöst miljöengagemang : En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hantanirina Persson; [2019]
  Nyckelord :religion; miljöengagemang; Durkheim; Lynn White; sekularisering; sociala rörelser; kollektiv upprymdhet; kollektiv behaviorism;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Menar du att du vill ha saxen? : förskolans betydelse för flerspråkiga barns utveckling av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annie Gatumbuko; [2019]
  Nyckelord :multilingual children; physical environment; interaction; socio-cultural perspective; body language; Flerspråkiga barn; fysiska miljön; interaktion; sociokulturellt perspektiv; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön, pedagogernas förhållningsätt, interaktion mellan barn och barn och mellan barn och vuxna påverkar barns språkutveckling. Det framhäver pedagogerna i denna undersökning. LÄS MER