Sökning: "Belöningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet Belöningssystem.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Personliga faktorers inverkan på vilken typ av belöningar individer motiveras av : en kvantitativ studie med fokus på försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jespher Ericsson; Ivan Zezov; [2021]
  Nyckelord :Monetär; icke-monetär; inställning; belöningar; belöningssystem; behovsteori; motivation; kön; ålder; civilstånd; förälder; försäkringsbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras av. Studien har en kvantitativ ansats där vi samlat in empiri via enkäter. Respondenterna är kundtjänstmedarbetare inom försäkringsbranschen. Studien inleds med en bakgrund, problematisering och syfte. LÄS MER

 3. 3. Opioidbehandling vid narkotikamissbruk : En jämförelse mellan buprenorfin och metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Metadon; Buprenorfin; Opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av opioider är substanser med morfinliknande effekter har ökat i hela världen men framförallt i USA och senaste åren även i Europa. År 2016 var det 11,8 miljoner amerikanare som var 12 år eller äldre och som missbrukade farmaceutiska opioider (92%), kombination av opioider och heroin (5,4%) eller endast heroin (2,6%). LÄS MER

 4. 4. BELÖNINGSSYSTEMSPÅVERKAN PÅMEDARBETARESMOTIVATION OCHARBETSPRESTATION : En kvalitativ studie ombelöningssystems påverkan påmedarbetares motivation ocharbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tilde Sonesson; Diana-Maria Valkova; [2021]
  Nyckelord :Reward Systems; Financial Rewards; Non-Financial Rewards; Motivation; Work Performance; Coworkers; Managers; Belöningssystem; Finansiella belöningar; icke-finansiella belöningar; Motivation; Arbetsprestation; Medarbetare; Chefer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna uppsats har studerat belöningssystem som används inom organisationer med olika syften där bland annat att motivera medarbetare genom både finansiella och icke-finansiella belöningar hör till. Bakgrunden till studien grundar sig på att företag genom att använda belöningssystem kan öka motivationen och arbetsprestationen hos medarbetarna. LÄS MER

 5. 5. Hur fastighetsmäklarkontor i Sverige skapar välfungerande och starka arbetsgrupper. : En studie kring gruppdynamik och högpresterande fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carl Lekselius; [2021]
  Nyckelord :Grupper; Gruppdynamik; Tall poppies; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur man skapar en fungerande stark grupp på en arbetsplats när den består av högpresterande provisionsavlönade fastighetsmäklare samt hur den påverkas av tall poppy fenomenet.    Metod: En kvantitativ forskningsmetod har använts där en internetbaserad enkät ligger till grund för empirin i resultatet och analysen. LÄS MER