Sökning: "Belöningsystem"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Belöningsystem.

 1. 1. Belöningsystem i Small and Medium-Sized Enterprises (SME) : Vilken påverkan har belöningar på medarbetarnas motivation i SME företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Madeleine Gäck; Emma Rijalda Mahmutovic; [2020]
  Nyckelord :SME; Finansiella belöningar; Icke finansiella belöningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem i Small and Medium- Sized Enterprises (SME) - Hur påverkarbelöningar medarbetarnas motivation? Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - inriktning verksamhetsstyrning, 15 HP Författare: Madeleine Gäck & Emma Rijalda Mahmutovic Nyckelord: Motivation, motivationsteorier, SME, Belöning. Problemformulering: Vilken påverkan har belöningar på medarbetarnas motivation i SMEföretag? Syfte: Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för hur belöningar används i SME företagför att anställda ska känna motivation i sitt arbete samt undersöka för- och nackdelarna som uppstår när belöningar används för att motivera sina anställda. LÄS MER

 2. 2. Resursbegränsningar, en motivationsbegränsare? : En studie om belöningssystem och dess påverkan på motivation och arbetstillfredsställelse inom kommunal- och privat skolverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Bergström Jonsson Sebastian; Tellström Jesper; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Belöningsystem; Motivation;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: This study aims to compare the differences in the application of the reward system in public and private schools and to examine if differences exist in motivation and job satisfaction in the two different school organizations. With this, analyze if the two school organizations would benefit from adapting new and improved reward systems to better motivate the existing staff and to help recruit new staff. LÄS MER

 3. 3. Hur kommuniceras och integreras hållbarhet internt i organisationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Helenius; Emelie Hammar; [2014-06-27]
  Nyckelord :Kommunikation; hållbarhet; integrering; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att ha ett hållbart synsätt har blivit allt viktigare för såväl människor som företag under de senaste decennierna. Den interna kommunikationen i organisationer är grundläggande när det kommer till styrning av hållbarhet men tidigare studier har visat att kommunikationen internt i företag inte prioriteras när hållbarhetsinitativ ska implementeras. LÄS MER

 4. 4. Ty det angår även dig när det brinner i grannens vägg : En undersökning av ett teambaserat belöningsystem inom TeliaSonera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lamin Faye; [2007]
  Nyckelord :Belöningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fungerar företags belöningsystem motiverande? -en studie av tio svenska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Årsköld; Mathias Pagels Fick; Kristina Kinnerup; [2004]
  Nyckelord :Motivation; belöningssystem; finansiella belöningar; styrverktyg; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att utvärdera i vilken utsträckning svenska företags belöningssystem motiverar de anställda. Primärdata inhämtades via tio fallstudier genom intervjuer med de ansvariga för belöningssystemet på företagen. LÄS MER