Sökning: "Belina Dobra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belina Dobra.

  1. 1. Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Gresa Gutiqi; Belina Dobra; [2020]
    Nyckelord :Tiggeri; Inställning till brott och straff; Tiggare; Partisympati; Utbildningsnivå;

    Sammanfattning : Tiggeriets omfattning blir större i Sverige och det väcker stor medial uppmärksamhet och har lett till omtalade samhällsdebatter huruvida en kriminalisering av tiggeri är lösningen på detta växande problem. Opinionsundersökningar som undersökt inställningen till kriminalisering av tiggeri har visat att en övervägande andel ställer sig positivt till en kriminalisering av tiggeri. LÄS MER