Sökning: "Belinda Macauley"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belinda Macauley.

  1. 1. Områdespolisernas roll - En kvalitativ studie om områdespolisernas upplevelse av sina arbetsförutsättningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Annica Alnesved; Belinda Macauley; [2019]
    Nyckelord :community policing; problem oriented policing; police organization; organization; reform; reorganization; structure;

    Sammanfattning : Den stora Polisreformen 2015 benämns som den största omorganiseringen i modern tid. Medborgarlöften som syftar till att förebygga brott, öka tryggheten, stärka förtroendet för Polisen samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, är en betydelsefull del av arbetet i den nya organisationen. LÄS MER