Sökning: "Belma Hasanic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Belma Hasanic.

 1. 1. Från barn till flyktingbarn - en diskursanalys av dokument som används vid arbete med barns asylutredningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Belma Hasanic; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Migration Agency assesses and decide on children's asylum cases in Sweden. The Swedish Aliens Act, the Convention on the Rights of the Child and, since 2016, the Temporary Act, are the main laws applied when the agency determent a child’s asylum case. LÄS MER

 2. 2. På normalitetens grunder : En studie om identitetsskapande och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Belma Hasanic; [2017]
  Nyckelord :Identitetsskapande; grupptilhörighet; exkludering; utanförskap; missbruk; kriminalitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om samhällets normer och utanförskap med inriktning på individer med exkluderade identiteter. Med tanke på att exklusion är ett betydligt brett ämne kommer denna uppsats att inrikta sig på individer med ett kriminellt förflutet varav missbruk också blir ett huvudområde, mer specifikt hur dessa identiteter skapas och hur utanförskap kan tolkas. LÄS MER