Sökning: "Belma Jahic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belma Jahic.

  1. 1. Att leva med ångestsyndrom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Belma Jahic; Jennifer Karlsson; [2019]
    Nyckelord :ångest; upplevelse; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom. Ångest är en upplevelse av rädsla, upprördhet, spänningar, olust samt starkt obehag. Orsakerna till ångest utgår ifrån olika faktorer, det finns fyra olika orsaksfaktorer: de genetiska, kroppsliga, psykologiska och sociokulturella. LÄS MER