Sökning: "Bemästring"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Bemästring.

 1. 1. Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant : En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Adbro; Joanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Boundaryless work; recovery activity; recovery experience; recovery from work; Gränslöst arbete; återhämtning från arbetet; återhämtningsaktivitet; återhämtningsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. En resa mot frizonens mittpunkt : En etnografiskt inspirerad studie av ett kulturskoleprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Forsberg; [2019]
  Nyckelord :etnografi; empowerment; sociokulturellt perspektiv; socioekonomisk utsatthet; kulturskoleprojekt;

  Sammanfattning : Kulturskolans verksamhet når många gånger på grund av begränsad ekonomi och utanförskap inte ut till de socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige, varför Kulturrådet genom utvecklingsbidrag möjliggör kostnadsfri undervisning till nya målgrupper. Syftet med föreliggande studie har därför varit att beskriva och utvärdera ett av Kulturrådet finansierat projekt som riktar sig till ungdomar på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område, samt undersöka resultatet av ett empowermentbaserat undervisningssätt. LÄS MER

 3. 3. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Haettman; Sara Kärvås; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ökade krav i skolan kan leda till större behov för gymnasieungdomar att öka sin förmåga till bemästring. Detta tydliggör behovet av att undersöka gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Bakom kulisserna- En integrativ litteraturstudie om barns resiliens vid bevittnat våld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Denise Lindqvist; Simone Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Barn som bevittnat våld; resiliens; genus; hegemonisk maskulinitet; normativ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande integrativa litteraturstudie är att undersöka hur begreppet resiliens och utvecklandet av detsamma kan relateras till de skyddsfaktorer som identifieras i forskning kring barn som bevittnat våld mellan föräldrar eller styvförälder i hemmet. Insamling av data har aktualiserats genom systematisk litteratursökning och en tematisk analys har använts för att analysera resultatet. LÄS MER