Sökning: "Bemötande och förhållningssätt skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Bemötande och förhållningssätt skolan.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Bemötande och förhållningssätt till problembeteende : En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fredrik Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; problembeteende; förhållningssätt; bemötande; elevsyn; autonomi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta lågaffektivt inom förskolan - En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marielle Cedergren; Andreea Rubin; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; lågaffektivt bemötande; förskola; lärare; förskollärare;

  Sammanfattning : Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som består av metoder som till en början använts i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På senare tid har det lågaffektiva bemötandet kommit att användas inom specialpedagogiken gällande skolan och förskolan. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering av ett problemskapande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Dany Youssif; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har utifrån en fenomenologisk grund studerat den uppfattning som råder kring metoden lågaffektivt bemötande på en gymnasieskola i Norrköpings kommun. Syftet har varit att studera hur lågaffektivt bemötande samt andra sätt att hantera ett problemskapande beteende i den svenska skolan uppfattas. LÄS MER

 5. 5. Yrkeskunnande hos speciallärare i matematik : Varför gör jag som jag gör egentligen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Larsson; Emma Bennerhag; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Reflektion; Speciallärare; Tyst kunskap; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Läroplanerna (Skolverket, 2011, 2019) synliggör att skolan idag har ett uppdrag, med eleven i centrum, som ska möta elevernas olikheter och förutsättningar till lärande. De ska få det stöd de behöver för optimal kunskapsutveckling. LÄS MER