Sökning: "Benchmark Simulation Model no. 2"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Benchmark Simulation Model no. 2.

 1. 1. Styrning av biologisk kväverening anpassat efter tidsvarierande elpris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johan Sund; [2019]
  Nyckelord :biological nutrient removal; optimization; aeration; retention basin; equalization; demand response; biologisk kväverening; optimering; luftning; magasin; utjämning; efterfrågerespons;

  Sammanfattning : The electricity demand of a waste water treatment plants follows the diurnal pattern of society, and this generally leads to higher demand when the market price is high. The possibility to adapt the operation after price variation has been known since long, but few studies have been published. LÄS MER

 2. 2. Multi-scale modelling of fire in accelerator tunnels: a CERN case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Melchior Schepers; [2018]
  Nyckelord :Multi-scale modelling; CFD; tunnel fires; FDS; CERN; particle accelerator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Multi-scale modellering is een nieuwe benadering in het modelleren van rook en brand in systemen waarbij de grootte van het domein een meer conventionele volledige 3D modellering onmogelijk maakt. Het domein wordt opgesplitst in een 1D en 3D gedeelte om zo de simulatietijd te verminderen. LÄS MER

 3. 3. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 4. 4. Modelling Chemically Enhanced Primary Settlers Treating Wastewater using Particle Settling Velocity Distribution : Modellering av kemfällning i försedimentering för avloppsvatten, genom att använda distribuering av sedimentationshastigheter för suspenderadepartiklar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Emma Lundin; [2014]
  Nyckelord :Modelling; Primary clarifier; Chemically enhanced clarification; Settling velocity; MATLAB Simulink; Total suspended solids; Wastewater; Resource recovery;

  Sammanfattning : The urban sprawl creates a gap between producers and consumers and the a sustainable circuitof nutrients and energy is difficult to maintain. Many times the waste that is created in urbanareas is not reused and the circuit is lost. LÄS MER

 5. 5. Extension of the Benchmark Simulation Model no. 2 with a model for chemical precipitation of phosphorus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Reglerteknik

  Författare :Sofie Bydell; [2013]
  Nyckelord :BSM2; phosphate; phosphorus; chemical precipitation; wastewater treatment; BSM2; fosfat; fosfor; kemisk fällning; reningsverk;

  Sammanfattning : At present, there are more than 2000 wastewater treatments plants (WWTPs) in Sweden. Emissions of nitrogen and phosphorus from these, do contribute to the eutrophication of the Baltic Sea and watercourses on a daily basis. To reduce emissions of phosphorus, the Swedish approach has for the last 50 years been to use chemical precipitation. LÄS MER