Sökning: "Bengt Frisk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Frisk.

  1. 1. Att vara frisk, så länge man är frisk, då känns det okej! : En kvalitativ livskvalitetsstudie bland äldre boende i särskilt boende

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Madelene Almroth; Laila Mällinen; [2014]
    Nyckelord :Quality of Life; Social Work; Elderly; Nursing homes; Well-being; Satisfaction; Happiness; Livskvalitet; socialt arbete; äldre; särskilt boende; välbefinnande; tillfredsställelse; lycka;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att studera äldre människors, boende i särskilt boende, känsla och upplevelse av egen livskvalitet. Frågeställningarna för studien var "Vad främjar och hindrar känslan och upplevelsen av livskvalitet hos äldre", "I vilket sammanhang och med vem upplever äldre hög livskvalitet" och " Hur har känslan och upplevelsen av livskvalitet förändrats efter det att man flyttat till ett särskilt boende". LÄS MER