Sökning: "Bengt Herne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Herne.

  1. 1. Experimentella undersökningar av linjära och olinjära reglersystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Bengt Herne; [1967]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER