Sökning: "Bengt Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bengt Jönsson.

 1. 1. Genus i transportbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Bengt Melander; Johan Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Genus; Transportbranschen; Manligt; Kvinnligt; Fordonsprogram; Yrkesval; könsfördelning; Yrkeschaufför;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa transportbranschen ur ett genusperspektiv och då försöka tydliggöra varför en del flickor söker in på fordonsprogrammets transportutbildning. Metod: Vi har använt oss dels av den kvalitativa intervjun, dels av den kvantitativa enkätmetoden. LÄS MER

 2. 2. Verkställighet av skattebeslut -anstånd och rättsäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bengt Jönsson; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från det att de första reglerna om anstånd med betalning av skatt infördes 1953 och fram till i dag så har regelverket sakta men säkert förändrats. Varje förändring av anståndsreglerna har i princip inneburit gynnsammare regler för den skattskyldige. De regler som numera gäller beträffande anstånd finns samlade i SBL 17 kap. LÄS MER

 3. 3. Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Bengt Jönsson; Irja Andersson; [2006]
  Nyckelord :En skola för alla; grundsärskola; grundskola; integrering;

  Sammanfattning : Andersson, Irja. & Jönsson, Bengt. (2006) Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan - Möjligheter och hinder. (Inclusion of students with learning disabilities in the compulsory school – possibilities and obstacles). LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande - en studie på en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Bengt Jönsson; [2004]
  Nyckelord :elevdemokrati; elevinflytande; elevmedverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Undersökningens resultat följer inte riktlinjerna i Lpf 94. Detta baseras på att det är endast ungefär 50 % i medeltal av eleverna som inte anser sig ha någon form av elevinflytande. LÄS MER

 5. 5. Competitive Advantages in Professional Football Clubs - A Resource-Based Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Grass; Mattias Holst; Bengt Jönsson; [2002]
  Nyckelord :Competitive advantages; resources; VRIO-framework; Intellectual Capital; Football; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Competitive Advantages in Professional Football Cubs – A Resource-Based Analysis Authors: Daniel Grass, Mattias Holst, Bengt Jönsson Semester: Spring 2001 Supervisors: Leif Edvinsson, Allan T. Malm Problem: In order to be a successful football club, the management team has to consider a variety of business issues. LÄS MER