Sökning: "Bengt Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Bengt Karlsson.

 1. 1. Samverkan vid IT-relaterad verksamhetsutveckling En fallstudie om aktörer i processen ”Beställning av IT-tjänster” i en regional offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bengt Karlsson; Teijo Kokko; [2017-09-05]
  Nyckelord :Samverkan; alignment; verksamhetsutveckling; upphandling; IS; IT-projekt; ANT;

  Sammanfattning : Although public sector IT projects have been studied, the perception is that some difficulties in getting an efficient working method in real life remains. A common factor in these difficulties can be collaboration, that is, collaboration is a prerequisite for communication and to utilize skills within a project, which leads to a positive development of the business. LÄS MER

 2. 2. ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stellan Karlsson; Therese Lindblom; [2014]
  Nyckelord :islamofobi; rasism; konflikthantering; högstadiet; lärare;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” - en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolaFörfattare: Therese Lindblom, Stellan KarlssonTermin och år: VT14 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Bengt JacobssonExaminator: Lisa WiklundRapportnummer: VT14-1120-14 Nyckelord: islamofobi, rasism, konflikthantering, högstadiet, lärareSammanfattning:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare i Göteborg förhåller sig till begreppet islamofobi och hur de tänker kring konflikter med islamofobisk grund bland elever.Frågeställningar: • Hur definierar de tillfrågade lärarna islamofobi?• Hur anser de tillfrågade lärarna att islamofobi bör bemötas?• I vilken utsträckning ser de tillfrågade lärarna islamofobi i skolan som ett problem?• I vilken utsträckning upplever de tillfrågade lärarna att de förberetts för att bemöta konflikter av islamofobisk karaktär? För att få svar på syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade respondentintervjuer. LÄS MER

 3. 3. På väg tillbaka till livet : En kvalitativ studie om personalens betydelse samt personalens hjälpinsatsers betydelse för de boende på Ingseredsstiftelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mari Forsberg; Karin Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Ingseredsstiftelsen; boende; betydelse; avvikande; empowerment; missbruk;

  Sammanfattning : Studien är genomförd på Ingseredsstiftelsen, vilken finns i Stadsmissionens regi sedan 1988. Ingseredsstiftelsen är ett boende för missbrukare och personer med psykisk ohälsa och tar emot män och kvinnor mellan 20-65 år. LÄS MER

 4. 4. Industriellt styrsystem : Automatisering av spånsug på ett snickeri

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Johan Karlsson; Gonvel Kako; [2012]
  Nyckelord :Industriellt styrsystem; spånsug; automation; snickeri;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är energiförbrukning väldigt viktigt och framförallt något som kommer bli en betydligt större aspekt framåt i tiden, särskilt om man jämför med hur man tar hänsyn till det idag. Bengt-Olof Hammar (se inledning) har sju stora maskiner i snickeriet där han startar och stänger av spånsuget manuellt. LÄS MER

 5. 5. Nödbogseringsmanual M/S Calmare Nyckel

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Andreas Sundström; Simon Westberg; [2011]
  Nyckelord :Emergency Towing Manual; Nödbogsering;

  Sammanfattning : Vår målsättning med detta examensarbete var att ta fram en nödbogseringsmanual till skolfartyget Calmare Nyckel. Denna skulle vara helt i enlighet med de regler och riktlinjer som fanns tillgängliga och underlätta beslutsfattandet för besättningen i situationer som kräver nödbogsering. LÄS MER