Sökning: "Bengt Miller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Miller.

  1. 1. Besluten kring finansiering och kapitalstruktur : En fallstudie av 3 förvärvsintensiva företag

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Bengt Dahl; Joseph Olsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ett företags värdeskapande aktiviteter kan indelas i operativa, investerings- samt finansieringsaktiviteter. Företagets framgång avgörs i hög grad av kvalitén på de beslut som fattas med avseende på de värdeskapande aktiviteterna. Finansieringsbeslutet innefattar sammansättningen av kapitalstrukturen dvs. LÄS MER