Sökning: "Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 1488 uppsatser innehållade ordet Bengtsson.

 1. 1. Behovet av en förändring inom fastighetmäklarbranschen. En kvalitativ studie om hur mät- och belöningssystem uppfattas av samt påverkar fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicolina Vedin; Elin Bengtsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spindeln i nätet – en analys av personaladministratörers yrkesroll på Lunds tekniska högskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hofflander; Anna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Yrkesroll; organisatoriska förutsättningar; handlingsutrymme; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen härstammar från intresset att undersöka de varierande uppfattningar som finns om vad HR-yrket innebär. Syftet är att beskriva och analysera personaladministratörers och personalsamordnares uppfattningar om personaladministratörernas roll i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
  Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av dagligt liv efter höftfraktur : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Bengtsson; Ella Yan; [2020]
  Nyckelord :Elderly; experience; daily life; hip fracture; höftfraktur; äldre; dagligt liv; återhämtning; personcentrerad vård; omvårdnad; anhöriga;

  Sammanfattning : Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever livet efter höftfrakturen. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kooperativt lärande användas som lektionsstruktur för att minska matematikångest?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Bengtsson; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; mathematics anxiety; lesson structure; shared responsibility; active learning;

  Sammanfattning : This study is a study of literature which focused on the research question How can cooperative learning reduced perceived mathematics anxiety. This was conducted via a literature search in a variety of databases, such as ERC, ERIC, and finally libsearch. LÄS MER