Sökning: "Benita Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benita Falk.

  1. 1. Barn som bevittnar våld i nära relationer,tillkomst, ansvar och tillämpning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Benita Falk; [2015]
    Nyckelord :Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det svenska samhället har under längre tid sett ut så att skyddet för familjelivet, den privata sfären, vägt tyngre än ett offentligrättsligt styrande. Den rättsliga utvecklingen har dock under tid varit föränderlig och lagstiftaren har vägt in parametrar som att barn kan vara utsatta i familjelivet där de som skall ta hand om dem är de som utsätter barnen för skadliga handlingar. LÄS MER