Sökning: "Benjamin Hasanbegovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benjamin Hasanbegovic.

  1. 1. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
    Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

    Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER