Sökning: "Benjamin Tønnessen Ljunggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benjamin Tønnessen Ljunggren.

  1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
    Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

    Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER