Sökning: "Benny Hultman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benny Hultman.

  1. 1. VÅRD I HEMMET : Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående - en intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Katarina Eek; Benny Hultman; [2016]
    Nyckelord :Anhörig; hälsa; informell vård; kvalitativ; upplevelser; vård i hemmet;

    Sammanfattning : Bakgrund: En fjärdedel av Sveriges befolkning vårdar en närstående i hemmet. Insatserna kan bestå av olika komponenter som sjukvårdande uppgifter, övervakning, känslomässigt stöd och personlig omvårdnad. LÄS MER