Sökning: "Bente Jahnsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bente Jahnsen.

  1. 1. Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. : En kvalitativ studie.

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Bente Jahnsen; [2014]
    Nyckelord :staffing unit and substitute pool; stress and stress - management; quality; competence; health promoting jobs; bemanningsenhet og vikarpool; stress og stressmestring; kvalitet; kompetanse; helse fremmende arbeidsplasser;

    Sammanfattning : Bakgrunn: I helsesektorener det mange pleiere som arbeider ufrivillig deltid, noe som gjør at de ikke får forutsigbar inntekt og arbeidstid. En bemanningsenhet kan være et virkemiddel for å redusere omfanget av ufrvillig deltid. LÄS MER