Sökning: "Benzodiazepines"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Benzodiazepines.

 1. 1. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER

 2. 2. ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elvir Babovic; [2019]
  Nyckelord :ADHD; children; prevalence; intervention; Sweden; criminality; ADHD; missbruk; mediciner; kriminalitet; barn; ungdomar; utanförskap; skola; interventioner;

  Sammanfattning : Inledning ADHD är en neuropsykiatrisk störning som tillhör spektret av neuro-kognitiva funktionsstörningar och den ökar risken för att hamna i kriminalitet senare. Individer med denna störning kan vara inkapabla att styra sina impulser vilket gör att individerna med problematiken inte har ett funktionellt konsekvenstänk. LÄS MER

 3. 3. Humana ångestdämpande läkemedel orsakar beteendeförändringar hos fisk : Oxazepams påverkan på fiskars beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Rebhan; [2019]
  Nyckelord :oxazepam; beteende; fiskar; bensodiazepin er ;

  Sammanfattning : Oxazepam är ett humant ångestdämpande läkemedel som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det verkar genom att förstärka effekten av GABA som är hjärnans huvudsakliga inhiberande neurotransmittor. Studier har visat att fiskar kan känna ångest och att de svarar på bensodiazepiner. LÄS MER

 4. 4. Delade tabletter : Hur patienterna gör när den förskrivna tablettdoseringen innebär att tabletten måste delas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Vana Matti; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prescription of tablets is one of most common means for treatments of patients within the healthcare sector. Not seldom, drug manufacturers supply a limited number of tablet strengths, or physicians unnecessary prescribes a to high tablet strengths. This results in the situation where patients end up splitting tablets. LÄS MER

 5. 5. Sedering av hund och katt med kardiomyopati : hur sedativa läkemedel påverkar cirkulationen vid dilaterad respektive hypertrofisk kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Hanberger; [2017]
  Nyckelord :sedering; läkemedel; dilaterad kardiomyopati; hypertrofisk kardiomyopati;

  Sammanfattning : Alfa2-agonister, acepromazin och benzodiazepiner är vanliga sedativa läkemedel inom veterinärmedicin och dessa skiljer sig åt vad gäller effekt och biverkningar. Individuella skillnader och sjukdomstillstånd är faktorer som kan göra att patienter reagerar olika på läkemedel. LÄS MER