Sökning: "Beprövad erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden Beprövad erfarenhet.

 1. 1. ”Kampen om barnfotboll” : En retorikanalys av barnfotbolldebatten i tävlings- och selekteringsfrågor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Chasmine Wahlberg; [2023]
  Nyckelord :Child and youth football; the UN Convention on the Rights of the Child; the Swedish Football Association s new forms of play; doxa and means of persuasion.; Barn- och ungdomsfotboll; Svenska Fotbollförbundets nya spelformer; barnkonventionen; doxa och övertygelsemedel.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to provide an overview of the children's football debate in the Swedish press. The study focuses on highlighting who gets to speak, which means of persuasion are used in the debate and whether there have been changes over time. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse och erfarenhet av väntesorg inom palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Jildenhed; Iris Jonsdottir Ånberg; [2023]
  Nyckelord :Närstående; Väntesorg; Palliativ vård; Upplevelser; Förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående står den med obotlig sjukdom närmast och följer på den sjukas resa. Den palliativa vårdens uppgift är att utöver ta hand om patienten också ge stöd till dessa närstående. Stödinsatser ska utgå från den närståendes individuella behov, och bygga på evidens och beprövad erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. ”Då tänker vi undervisning utifrån de resultat man ser” : - Lärares uppfattningar om LegiLexis material i förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Ekholm; [2023]
  Nyckelord :The simple view of reading; LegiLexi; läs- och skrivsvårigheter; bedömning; förebyggande arbete; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva hur förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter sker i praktiken med kartläggningsmaterialet LegiLexi, i årskurserna F-3.  Genom att lyfta fram några lärares och speciallärares uppfattningar om att upptäcka, samt förebygga läs- och skrivsvårigheter, vill jag bidra med kunskap om hur detta arbete kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Främja närvaro : specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Fogelklou; Olauson Kim; [2023]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; KASAM; salutogent perspektiv; specialpedagog; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Fogelklou, Charlotte och Olausson, Kim (2023). Främja närvaro – Specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier som ett verktyg för fritidshemsläraren att utvecklas i professionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Larsson; Fredrik Nyman; [2023]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Fritidshemslärare; Kollegialt lärande; Sociala medier; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Utifrån vår arbetslivserfarenhet i fritidshemmet anser vi att samverkan med kollegor, planering av verksamhet och diskussion kring utvecklingsfrågor brister på grund av tidsbrist. Vår erfarenhet är att fritidshemslärare löser denna problematik genom att vara aktiva i olika nätverk på sociala medier. LÄS MER