Sökning: "Berättelsen om det osynliga barnet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Berättelsen om det osynliga barnet.

 1. 1. Högläsning och boksamtal kopplat till värdegrunden i skolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Häll Helena; [2014]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; lässtrategier; värdegrund; Tove Jansson; ”Berättelsen om det osynliga barnet;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur högläsning och boksamtal kan användas för att arbeta med värdegrund i skolan. I uppsatsen presenteras tidigare forskning om högläsning och boksamtal, olika lässtrategier och värdegrunden i skolan. LÄS MER

 2. 2. Att se och bli sedd : Högstadieelevers förståelse av ”Berättelsen om det osynliga barnet” ur ett existentiellt- relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nygren Fredrik; Veronica Schelander; [2014]
  Nyckelord :Existentialism; utvecklingspsykologi; barns tankar; människosyn; identitet; livsfrågor;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning handlar om elevers tankar och tolkningar utifrån läsningen av novellen ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson. Denna aktionsforskning är genomförd som en del av vår egen undervisning på två skolor. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen om det osynliga barnet : En studie av två grundskoleklassers tolkning av Tove Janssons novell

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Fredrik Solfors; [2008]
  Nyckelord :Berättelsen om det osynliga barnet; Barns tolkning; Tove Jansson; ironi;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur elever ur två årskullar, år sex och åtta, upfattar Tove Janssons novell, "berättelsen om det osynliga barnet". Använder de den konkreta berättelsens förklaringsmodell, eller tolkar de texten och drar egna slutsatser? Kan de utläsa de olika karaktärernas roll i den psykiska och fysiska förvandling Ninni genomgår? Uppfattar eleverna de olika former av ironi som löper genom texten? Jag har även för avsikt att undersöka hur tolkningarna skiljer sig åt mellan yngre och äldre elever. LÄS MER