Sökning: "Berättigat intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Berättigat intresse.

 1. 1. Jämkning av avtalsvite i marköverlåtelseavtal - En kritisk granskning av oskälighetsbedömningen när vite används för att reglera efterkommande handlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Lagergren; [2023]
  Nyckelord :avtalsrätt; allmän avtalsrätt; civilrätt; private law; förmögenhetsrätt; rättsvetenskap; law; fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommunen har huvudansvaret för planeringen och genomförande av bostadsförsörjningen. Om kommun har egen byggbar mark finns möjlighet att aktivt påverka bebyggelsen i kommunen genom att bland annat överlåta marken till en byggherre, genom ett marköverlåtelseavtal. LÄS MER

 2. 2. Värvningsförbud i anställningsavtal - En diskussion kring behovet av värvningsförbud av medarbetare och kunder samt om deras skälighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Kristensson; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; avtalsrätt; non-solicitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to ascertain the Swedish legal position regarding non-solicitation clauses in individual employment contracts. Within labour law there is a duty of loyalty, which includes an obligation not to compete with your employer. The general rule is that the duty of loyalty ceases to apply when the employment ends. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet i vårdnadstvister- är det så bra som det låter? En kritisk granskning av om barns rätt till delaktighet i vårdnadstvister utifrån ett barnperspektiv är motiverad och om denna rätt behöver stärkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; vårdnadstvist; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att värna om barn och barns rättigheter är frågor som ständigt är aktuella, och inom politiken framförs ständigt nya lagförslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas. I denna uppsats kommer därmed redogöras för om barns delaktighet i vårdnadstvister i den utsträckning som gällande rätt öppnar upp för är motiverad, samt om det är berättigat att stärka denna rätt. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring som berättigat intresse - Intresseavvägning enligt artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen som laglig grund för riktad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Sedvall; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; marknadsrätt; dataskyddsförordningen; GDPR; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört en revolution av marknadsföringsindustrin där personuppgifter kommit att utgöra en värdefull tillgång. Avancerad automatisk kartläggning och bearbetning av personuppgifter har gjort det möjligt för näringsidkare att skapa träffsäker riktad marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. "Inte bara en planlösningsfråga" : En uppsats om självorganiseringens potential samt hinder och möjligheter för fler kollektivhus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kristin Heimerlöv; [2020]
  Nyckelord :Kollektivhus; självorganisering; hållbart boende; delade boendeformer; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Det svenska bostadsidealet är resursintensivt och trenden mot ett ökat antal singelhushåll innebär att en ökande boyta- och resursförbrukning per person krävs för att tillfredsställa vardagens behov jämfört med hushåll där funktioner och resurser delas. Parallellt med denna trend syns ett ökat intresse för kollektivhus och andra former av bogemenskaper i Sverige. LÄS MER