Sökning: "Beröring"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet Beröring.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsmetoder med personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Sobhe Sadegh; Mahtab Zamanpour; [2021-03-02]
  Nyckelord :Demens; kommunikation; kommunikationsmetoder; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Längre levnadstid hos människan har bidragit till att fler personer utvecklardemenssjukdom. Vanliga demenssjukdom symptom som språklig och kognitiv svikt försvårarpatientkommunikationen för sjuksköterskan. Brister i patientkommunikationen bidrar tillnegativa effekter på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kalid Ahmed; Rami Sleiman; [2021]
  Nyckelord :experiences; female patient; male nurse; male nurse student; nursing; qualitative literature study; kvinnlig patient; kvalitativ litteraturstudie; manlig sjuksköterska; manlig sjuksköterska student; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare genomförd forskning visar att kvinnliga patienter kan känna sig obekväma då omvårdnaden utövas av manliga sjuksköterskor. Troliga förklaringar till detta är den manliga sjuksköterskans särställning som minoritet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Stopp! Min kropp! : en idéanalys av lärares yrkesetik kring intergenerationell beröring vid undervisning av kontaktimprovisation i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Ariana Lindberg; [2021]
  Nyckelord :dance pedagogy; ethics of touch; no-touch discourse; contact improvisation; proximity; upper secondary school; intergenerational; professional ethics; danspedagogik; etik; beröring; närhet; kontaktimprovisation; beröringsdiskurs; gymnasieskolan; intergenerationell; yrkesetik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of intergenerational touch within dance education in upper secondary schools in Sweden, focusing on contact improvisation. In this study, interviews with dance teachers in four upper secondary schools have been used to examine teachers' ideas and choices regarding intergenerational touch in contact improvisation through idea analysis. LÄS MER

 4. 4. Fysisk beröring och covid-19 : En studie om lärares förhållningssätt till fysisk beröring som pedagogiskt verktyg under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hugo Danfors; Foozhan Dawodi; [2021]
  Nyckelord :Fysisk beröring; covid-19; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka förhållandet svenska F-3 lärare har till fysisk beröring sompedagogiskt verktyg, i och med rekommendationer och uppmaningar om fysiskt avstånd på grundav covid-19. Studien bygger på F-3 lärares upplevelser i sin yrkesroll, samt deras egna beskrivningarom hur fysisk beröring tillämpas i undervisningsprocessen under rådande omständigheter. LÄS MER

 5. 5. Intensivvården möter COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av hur arbete i skyddsutrustning påverkar den vårdande relationen - En tolkande fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Norman; Edvin Aronsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; caring relationship; experience; intensive care; intensive care nurse; interpretative phenomenological analysis; personal protective equipment PPE ; COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; skyddsutrustning; tolkande fenomenologisk analys; upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemin orsakad av Covid-19 har tvingat intensivvården till stora omställningar. Som del av restriktioner för att reducera risk för smittspridning måste skyddsutrustning användas vid patientkontakt med smittad patient. LÄS MER