Sökning: "Bergendal Erik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bergendal Erik.

 1. 1. Strategier för läsförståelse : En aktionsforskningsstudie om reciprok undervisning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Cecilia Södergren; Erik Bergendal; [2016]
  Nyckelord :reciprok undervisning; strukturerade textsamtal; läsförståelse; grundsärskolan; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka huruvida strukturerade textsamtal i form av reciprok undervisning (RU) kan bidra till ett ökat lärande i grundsärskolan. Vi har med aktionsforskning som metodansats, inspirerade av fenomenografi, undersökt hur några lärare i grundsärskolan beskriver att de arbetar med metoden reciprok undervisning, samt vilka hinder och möjligheter de upplever att de möter under arbetet med metoden. LÄS MER

 2. 2. Who’s in charge? Electro-responsive QCM Studies of Ionic Liquid as an Additive in Lubricant Oils

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Bergendal Erik; [2016]
  Nyckelord :Quartz crystal microbalance; QCM; EQCM; Ionic Liquid; Lubricant additive;

  Sammanfattning : Electrochemical quartz crystal microbalance has been employed to investigate electro-responsiveness of an ionic liquid as an additive in lubricant oils on a gold surface. Polarisation of the surface reveals changes in frequency where an increase in magnitude amplified the observed response, corresponding to a controllable alternation of the ionic liquid configuration on the surface as a function of applied potential. LÄS MER

 3. 3. Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bergendal; Peter Johnsson; [2014]
  Nyckelord :Periodiseringsfond; avgiftsbeläggning; obeskattade reserver; bokslutsdis-positioner; resultatutjämning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt. Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. LÄS MER

 4. 4. En läroplan för själen? : En studie av de svenska Waldorfskolornas läroplan och utbildningsfilosofi, i jämförelse med den nationella läroplanen, Lpo 94

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Bergendal; [2011]
  Nyckelord :Curriculum; Waldorf education; Lpo 94; Rudolf Steiner; educationalphilosophy; anthroposophy; John Dewey; Lev S. Vygotsky; läroplan; waldorfpedagogik; Lpo 94; Rudolf Steiner; utbildningsfilosofi; antroposofi; John Dewey; Lev S. Vygotskij;

  Sammanfattning : The aim of this essay is, firstly, to – through a text analysis – compare the curriculum of Waldorf education in Sweden (in the essay referred to as “WL”) to the Swedish national curriculum “Lpo 94”, to uncover possible differences and similarities between these documents, and, secondly, to present the roots and educational philosophies that these two curricula, respectively, are based upon. The purpose hereby is to be able to trace, describe and explain the differences between the pedagogical practices of Waldorf education and that of conventional Swedish schools. LÄS MER