Sökning: "Berglund Heidi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Berglund Heidi.

  1. 1. Expression of CLGA f-HupS mutant from Nostoc punctiforme in Escherichia coli and characterization with EPR spectroscopy

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

    Författare :Berglund Heidi; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER