Sökning: "Berit Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Berit Andersson.

 1. 1. Den språkliga mångfaldens skola : En studie av språkutvecklande samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Berit Andersson; [2012]
  Nyckelord :språkutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers och lärares uppfattningar av värdegrundens efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Berit Andersson; [2010-01-07]
  Nyckelord :elever; lärare; läroplanen; värdegrundens efterlevnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utreda vilka likheter och skillnader det finns i elevers och lärares sätt att uppfatta sin egen och andras efterlevnad av värdegrunden. Med efterlevnad menas hur väl skolans mål för värdegrunden följs. LÄS MER

 3. 3. Vård- och omsorgsplanering : Intervjustudie ur kommunalt anställda sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Berit Carlsson; [2008]
  Nyckelord :vård- och omsorgsplanering; sjuksköterskor i kommunen; patientdelaktighet; tvärprofessionell samverkan; informationsöverföring; äldre;

  Sammanfattning : I dagens Sverige blir vårdtider på sjukhus allt kortare. En studie i Stockholm 2007 visar att 25 % av samtliga patienter blir aktuella för vård- och omsorgsplanering inom äldreomsorgen. Det finns ett behov av att förbättra patientens delaktighet i vård- och omsorgsplaneringen då tidigare forskning visar att den varit låg. LÄS MER