Sökning: "Bernice Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bernice Hansson.

  1. 1. PATIENTENS COPINGSTRATEGIER VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Kevin Fredriksson; Bernice Hansson; [2018]
    Nyckelord :andfåddhet; att leva med kronisk sjukdom; copingstrategier; dagliga aktiviteter; kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som uppstår på grund av skador på luftvägarna och kännetecknas av andfåddhet, hosta och sputumproduktion. Patienter som lever med KOL upplever trötthet, smärta, ångest, stress, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, utmaningar med rörlighet och begränsad arbetsförmåga. LÄS MER